Corriente Resources Inc. Copper Gold Exploration. TSX: CTQ


Overview
History
Management
Directors
Corporate Governance
Directory


Jin Shouhua, Chairman
Li Dongqing
Yu Xingxi
Hu Guobin, Corporate Secretary
©2004 - 2008 Corriente Resources Inc./DISCLAIMER